Obec Údlice
Obec Údlice Přečaply

OVĚŘOVÁNÍ listin a podpisů na obecním úřadě OBNOVENO.

Změna ve svozu komunálního odpadu od 1. ledna 2024

Změna ve svozu komunálního odpadu od 1. ledna 2024 1

Vyjádření a informace starosty obce ke změně ve svozu komunálního odpadu od 1. ledna 2024.

Vážení obyvatelé,

v posledních dnech tohoto roku jste do svých poštovních schránek obdrželi letáčky s informacemi ohledně poplatků za komunální odpad a změny v podobě četnosti jeho svozu. Na letáčku jsou dále uvedeny další informace týkající se likvidace odpadů vzniklých na území naší obce. V souvislosti se změnou četnosti svozu vyvstalo mezi vámi množství otázek, na které se pokusím dále v textu odpovědět a rozehnat tak některé obavy z nadcházející změny.

O změně četnosti svozu z každotýdenního na interval 1x za 14 dní, při zachování stávajícího poplatku 500,- Kč/poplatník, rozhodlo dne 21.11.2023 zastupitelstvo obce Údlice svým usnesením číslo 073/23, kde:

Zastupitelstvo obce Údlice souhlasí se změnou intervalu svozu komunálního odpadu na 1x14 dní od 01.01.2024, s možností změny intervalu v průběhu kalendářního roku dle potřeby, a ponechává sazbu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 500,- Kč/poplatník.

Při přijetí citovaného usnesení byli všichni přítomní zastupitelé. Zápis ze zasedání je v elektronické podobě k nahlédnutí na webových stránkách obce, případně v tištěné podobě na obecním úřadě.

Důvody ke schválené změně jsou dva – legislativní a finanční, k oběma důvodům se dále stručně vyjádřím. K finančnímu důvodu bude následovat další vyjádření (článek) s konkrétními čísly, ale až po finančním vypořádání obce se svozovou společností za prosinec 2023, abychom zhodnotili ucelený kalendářní rok.

Legislativní důvody

Změny v odpadové legislativě České republiky byly zavedeny již v roce 2021, kdy účinnost nových přepisů vzešla v platnost od 1. ledna 2021. Stěžejním právním předpisem je zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“) a jeho prováděcí vyhlášky.

Odpadové hospodářství je nově založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.

Způsoby využití odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho využitím jsou uvedeny v příloze č. 5 k zákonu č. 541/2020 Sb., způsoby odstranění odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho odstraněním jsou uvedeny v příloze č. 6 k zákonu č. 541/2020 Sb.

Již od roku 2021 nový zákon o odpadech říká, že obce s nadlimitním množstvím směsného netříděného odpadu budou za toto nadlimitní množství platit rok od roku více peněz. Jedná se o zatěžkávací zkoušku, na kterou jsme jako obec nebyli připraveni, a dřív nebo později muselo být k řešení této otázky přistoupeno.

Zvyšování nároků na tzv. vytříděnost

První částí zkoušky je zavedení povinnosti a postupné zvyšování nároků na tzv. vytříděnost v následujících letech. Tato povinnost je zakotvena v odst. 3 § 59 zákona o odpadech, kde obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily:

  • v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %,
  • v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a
  • v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem.

Nenaplněním této povinnosti se obec dopustí přestupku, za který dle lze odst. 2 § 122 zákona o odpadech uložit pokutu do výše 200.000,- Kč.

Snížením produkce komunálního odpadu jako takového a navýšením tzv. vytříděnosti lze těchto cílů společně dosáhnout.

Zákaz skládkování

Druhou částí zkoušky je budoucí zákaz skládkování, kdy provozovatel skládky nesmí od 1. ledna 2030 na skládku ukládat odpady:

  • jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6,5 MJ/kg,
  • které překračují limitní hodnotu parametru biologické stability AT4 stanovenou v příloze č. 10 zákona o odpadech, nebo
  • které je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku možné účelně recyklovat.

Co přesně nastane v rozhodný den lze jen těžko předpokládat. Do té doby je zapotřebí omezit produkci komunálních odpadů na minimum.

Snižování hranice tzv. třídící slevy

Jako obec uplatňujeme na základě přechodného ustanovení v § 157 zákona o odpadech v případě odpadů, které spadají do dílčího základu za využitelné odpady, při jejich uložení na skládku, u provozovatele skládky nárok na tzv. třídící slevu – tedy zařazení těchto odpadů do dílčího základu za komunální odpady, u nějž výše poplatku činí pouze 500 Kč za tunu odpadu. Tuto slevu lze uplatňovat až do roku 2029, každým rokem se ale hranice pro uplatnění slevy snižuje následovně:

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Kg/občan

200

190

180

170

160

150

140

130

120

Pro výpočet množství odpadů, na které bude moci obec uplatnit „slevu“ v daném roce, je rozhodný počet obyvatel obce uvedený v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu předcházejícího roku.

V roce 2021 byl limit stanoven na 247,2 tun pro 1236 obyvatel a tento limit naše obec přesáhla v srpnu 2021.  V roce 2022 byl limit stanoven na 235,03 tun pro 1237 obyvatel a tento limit naše obec přesáhla v říjnu 2022. Pro letošní rok 2023 byl limit stanoven na 227,88 tun pro 1266 obyvatel a tento limit naše obec přesáhla v září 2023. V letošním roce jsme do září jako obec platili 500,- Kč/tuna za uložení odpadu, od října se částka zvýšila na 1.000,- Kč/tuna. Nejenom, že se snižuje hranice „slevy“, ale zároveň se každým rokem zvyšuje poplatek za uložený odpad nad uvedenou hranicí.

Co to přesně znamená v číslech, na to se podíváme v dalším článku, kde budou řešeny konkrétní finanční částky.

Finanční důvody

Stávající poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 500,- Kč/poplatník jsme se rozhodli zachovat za současné změny v intervalu svozu komunálního odpadu. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje maximální výši poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na 1.200,- Kč/poplatník. Vzhledem k rostoucím cenám ve všech odvětvích jsme nepřikročili k navyšování poplatku, i když současná legislativa nám výrazné zdražení umožňuje. Ke zdražování bude nutné přistoupit až v krajní situaci, kdy nebude jiná možnost, čímž bohužel dojde k dalšímu zatížení rodinných rozpočtů našich obyvatel.

S postupným náběhem nové legislativy, jak bylo popsáno výše, samozřejmě souvisí také navyšování nákladů obce spjatých s ukládáním odpadu na skládkách. Z důvodu snižování hranice tzv. třídící slevy naše obec každým rokem překročí hranici „slevy“ dříve a vyšší poplatek bude také dříve účtován, pokud naše produkce komunálních odpadů nebude každým rokem klesat, popř. pokud bude stávající produkce stejná.

Sazby za ukládání využitelných odpadů na skládku nad hranicí tzv. třídící slevy jsou uvedeny v příloze č. 9 zákona o odpadech takto:

Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030+

Kč/tuna

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

Od roku 2030 budou veškeré odpady ukládané na skládky (které nebude možné jinak využít) zatíženy sazbou 1.850,- Kč/tuna.

Ruku v ruce s navyšováním nákladů svozových společností (mzdy, odvody, pohonné hmoty apod.) jde také zdražování služeb poskytovaných těmito společnostmi obcím, nás nevyjímaje.

K dalšímu navyšování nákladů obce dochází od 01. ledna 2024 z důvodu přijetí tzv. vládního konsolidačního (úsporného) balíčku, kdy dochází mimo jiné u sběru, přepravě, zpracování a likvidace komunálního odpadu ke zvýšení DPH z 15 % na 21 %.

Úprava svozu dle potřeby, další kontejnery na tříděný odpad

Jsme si vědomi toho, že celý rok svážet komunální odpady 1x za 14 dní je nesmysl, proto i v tomto duchu bylo formulováno usnesení zastupitelstva obce. Změnu četnosti svozu zpět na 1x za týden předpokládáme v letních měsících, aby se zamezilo především nadměrnému zapáchání. Další potřeby změny svozu budou řešeny za chodu s ohledem na fungování nového systému svozu a likvidace odpadů.

S ohledem na změnu četnosti svozu předpokládáme také vyšší vytříděnost a tedy potřebu navýšení počtu velkoobjemových kontejnerů pro tříděný odpad na stávajících stanovištích. Stanoviště budeme průběžně o kontejnery doplňovat, četnost svozu tříděného odpadu je zachována.

Individuální řešení některých domácností

S ohledem na změnu četnosti svozu komunálního odpadu budeme potřeby rodin, které produkují odpad v podobě použitých jednorázových plen, řešit individuálně. V tomto případě je nutné, aby se daná rodina k řešení sama přihlásila a to e-mailem na urad@obec-udlice.cz, a nebo telefonicky v úřední hodiny na čísle +420 474 667 271. Společně nalezneme řešení, které bude vyhovovat oběma stranám.

 

Dále je třeba si uvědomit, že problém rostoucích nákladů neprohlubují zodpovědní občané, kteří třídí a produkují málo odpadů, ale ti nezodpovědní, kteří svou pohodlností vytváření nadprůměrné množství netříděného odpadu, jehož cena bude v letech několikanásobně růst.

Předem děkuji jménem naší obce všem zodpovědným občanům za svou snahu novou situaci pochopit a zvládnout. Pevně věřím, že se v následujících měsících celý systém usadí a budeme moci plnit naše zákonné povinnosti bez toho, abychom nadměrně zvyšovali poplatek za komunální odpad.

 

Vítězslav Daniš
starosta

Datum vložení: 29. 12. 2023 18:11
Datum poslední aktualizace: 29. 12. 2023 18:30
Autor: Vítězslav Daniš

Život v obci

Místní poplatky

Místní poplatkyčíslo účtu: 3528441/0100

VS : 1337+číslo popisné

odpad 1 osoba - 500 Kč/rok

první pes - 100 Kč/rok 

další pes - 150 Kč/rok

do poznámky jména poplatníků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Publicita

Logo Ústecký kraj

Projekt
„ Rekonstrukce chodníku v ul. Jirkovská, Údlice“
byl spolufinancován
Ústeckým krajem.


Projekt
"KANALIZACE V OBCI PŘEČAPLY"
byl spolufinancován
Ústeckým krajem.


PUBLICITA


Plakát


Přechod pro chodce v ulici Jirkovská
byl vybudován za podpory Nadace ČEZ
z grantového programu Oranžový přechod 2022.
Logo Nadace ČEZ

Partneři